Međunarodno ovlašćenje

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV) izdaje se na obrascu utvrđenom od strane međunarodnih organizacija AIT i FIA. DTV služi kao dokaz da vozač može da putuje tuđim vozilom u inostranstvo, na osnovu ovlašćenja koje mu je dao vlasnik vozila.
Obrazac DTV je žute boje, formata A5, sa tekstom na srpskom, francuskom i engleskom jeziku. Leva unutrašnja strana predstavlja ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom koje daje vlasnik vozila, a desna unutrašnja strana predstavlja samu dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu.
Cena dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu je 1.500,00 dinara

Dokumenta potrebna za izdavanje DTV:
a) Važeća lična karta vlasnika vozila
b) Važeća putna isprava (pasoš) korisnika vozila
c) Saobraćajna dozvola za vozilo

-