Međunarodna vozačka dozvola

Međunarodna vozačka dozvola (MVD) izdaje se na osnovu Međunarodne konvencije o saobraćaju na putevima (Beč, 1968), a u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakona o poveravanju javnih ovlašćenja AMSJ (Službeni list SRJ broj 26/95).

MVD je štampana na srpskom, francuskom, engleskom, španskom, ruskom i nemačkom jeziku.

Cena međunarodne vozačke dozvole je 2.000,00 dinara.

Dokumenti potrebni za izdavanje MVD
Izdavanje MVD se vrši na lični zahtev i uz prisustvo korisnika, uz podnošenje:

- važeće vozačke dozvole, izdate u Republici Srbiji (nacionalna vozačka dozvola)
- važeće lične karte ili putne isprave (pasoša)
- 2 fotografije formata 35 mm x 45 mm
- zahteva za izdavanje MVD na obrascu propisanom od strane AMSS

-